GRUPO TENDENCIA

Pitusa González, arte enmarcado en leyenda

Pitusa González, arte enmarcado en leyenda

http://www.tendencia.com/2005/pitusa-gonzalez/

Pitusa González, arte enmarcado en leyenda